Skip to main content

Beginselen voor de gegevensverwerking bij EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG


U bent via een link op deze pagina terecht gekomen omdat u informatie wenst over onze omgang met (uw) persoonsgerelateerde gegevens. Binnen het kader van onze informatieplicht en volgens de artikelen 12 vv. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren wij u onderstaand over de gegevensbescherming:

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijke in de zin van de gegevensbescherming is

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Langenberger Str.32
D-42551 Velbert

Voor meer informatie over onze onderneming, gegevens over de vertegenwoordigingsbevoegde personen en andere contactmogelijkheden verwijzen wij naar het impressum/de disclaimer van onze internetpagina: https://www.emka.com/de_de/service/impressum/

Welke persoonsgerelateerde gegevens worden door ons verwerkt? En voor welke doeleinden?

Wanneer wij gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij deze principieel alleen verwerken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben ontvangen of verzameld.

Gegevensverwerking voor andere doeleinden komt alleen in aanmerking als de daarvoor vereiste wettelijke bepalingen volgens art. 6 lid 4 AVG vervuld zijn. Eventuele informatieplichten volgens art. 13 lid 3 AVG en art. 14 lid 4 AVG zullen wij in dergelijke gevallen uiteraard in acht nemen.

Wat is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking?

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens is principieel – indien er niet geen verdere specifieke rechtsvoorschriften zijn – art. 6 AVG. Hier komen in het bijzonder de volgende mogelijkheden in aanmerking:

·         toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG)

·         gegevensverwerking voor de vervulling van contractuele plichten (art. 6 lid 1 b) AVG)

·         gegevensverwerking binnen het kader van de belangenafweging (art. 6 lid 1 f) AVG)

·         gegevensverwerking voor de vervulling van een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 c) AVG)

Wanneer persoonsgerelateerde gegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, hebt u het recht, de toestemming tegenover ons te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen.

Wanneer wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, hebt u als betrokken persoon het recht om, met inachtneming van de bepalingen van art. 21 AVG, bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij verwerken de gegevens zolang dit voor het betreffende doeleinde vereist is. Indien wettelijke archiveringsplichten gelden – bijvoorbeeld in het handels- of fiscaal recht – worden de betreffende persoonsgerelateerde gegevens bewaard gedurende de wettelijke archiveringstermijnen. Na het verstrijken van de archiveringstermijn wordt gecontroleerd of een verdere verwerking van de gegevens noodzakelijk is. Als deze noodzaak niet meer bestaat, worden de gegevens gewist.

Principieel controleren wij aan het einde van een kalenderjaar of de noodzakelijkheid bestaat dat gegevens verder worden verwerkt. Op grond van de hoeveelheid gegevens wordt deze controle uitgevoerd met betrekking tot specifieke gegevenssoorten of verwerkingsdoeleinden.

Uiteraard kunt u te allen tijde (zie beneden) informatie inwinnen over de bij ons over uw persoon opgeslagen gegevens en in geval van een niet voorhanden noodzaak verlangen dat de gegevens gewist worden of de verwerking daarvan beperkt wordt.

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden principieel alleen aan derden doorgegeven indien dit vereist is voor de uitvoering van het contract, de doorgave op basis van een belangenafweging in de zin van art. 6, lid 1 f) AVG geoorloofd is, wij wettelijk hiertoe verplicht zijn of u uw toestemming dienaangaande hebt gegeven.

EMKA geeft uw persoonsgerelateerde gegevens i.v.m. de hierboven genoemde doeleinden eventueel door aan andere Europese EMKA-concernmaatschappijen, maar alleen indien dit vereist is voor de vervulling van de hierboven genoemde doeleinden.

EMKA werkt samen met verkooppartners en handelsvertegenwoordigers (zogenaamde verwerkers). Deze verkooppartners en handelsvertegenwoordigers worden alleen werkzaam na instructie van EMKA en zijn contractueel verplicht om de van toepassing zijnde privacyrechtelijke vereisten in acht te nemen.

De hierboven beschreven ontvangers zijn eventueel in landen buiten de Europese Unie ('derde landen') gevestigd waarin het van toepassing zijnde recht niet hetzelfde niveau van de gegevensbescherming garandeert als binnen de Europese Unie. In dat geval worden de standard contractual clauses van EU (modelcontracten) toegepast om voor geschikte en evenredige garanties ter bescherming van de persoonsgerelateerde gegevens te zorgen. 


 

Waar worden de gegevens verwerkt?

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden door ons uitsluitend in de Bondsrepubliek Duitsland verwerkt.

Uw rechten als 'betrokken persoon'

U hebt het recht op informatie over de door ons over uw persoon verwerkte persoonsgerelateerde gegevens.

Bij een informatieaanvraag die niet schriftelijk geschiedt, vragen wij u om begrip voor het feit dat wij eventueel bewijzen van u verlangen die aangeven dat u de persoon bent waarvoor u zich uitgeeft.

Bovendien hebt u recht op correctie of schrapping of het recht op beperking van de verwerking, indien u dit recht wettelijk toestaat.

Daarnaast hebt u een herroepingsrecht tegen de verwerking binnen in het kader van de wettelijke bepalingen. Dit geldt tevens voor het recht op portabiliteit van de gegevens.

In het bijzonder hebt u een herroepingsrecht volgens art. 21, lid 1 en 2 AVG tegen de verwerking van uw gegevens binnen het kader van directe reclame wanneer deze gebaseerd is op een belangenafweging.

Onze functionaris voor gegevensbescherming


Wij hebben in onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd. U kunt hem als volgt bereiken:

Securcon GmbH & Co. KG
Kai Wiesemann
Ludwigstraße 12
D-58638 Iserlohn
E-mail: info@securcon.de

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bij een inspectiedienst voor gegevensbescherming bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens door onze onderneming.

Stand: 13-08-18

Download