Skip to main content
Header Main Image

Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska i świadome korzystanie z zasobów naturalnych jest fundamentalną częścią filozofii biznesowej EMKA. Ciągłe planowanie i realizacja procesu produkcyjnego jak również wprowadzanie zmian technicznych w budynku są widoczną konsekwencją naszej świadomości ekologicznej. Znalazło to również odzwierciedlenie w nadaniu od stycznia 2007 roku przez firmę Germanischer Lloyd certyfikatu (DIN ISO 14001) zgodnego z międzynarodowym standardem Systemu Zarządzania Środowiskowego.

EMKA a ochrona środowiska

Nasze przykłady:

  • panele słoneczne na dachu hali do podgrzewania wody do urządzeń sanitarnych
  • zamknięty obieg wody chłodzącej przy produkcji tworzyw sztucznych
  • chłodzenie i oczyszczanie wody wykorzystywanej w procesie produkcji odlewów z cynku
  • modernizacja całego systemu ogrzewania. Dzięki programowalnemu kontrolerowi możemy ogrzewać tylko wybrane części hali produkcyjnej czy budynków biurowych
  • dodatkowe oszczędności energii możemy uzyskać poprzez obniżenie temperatury w nocy oraz w weekendy

Certyfikat

Objaśnienia do RoHS i do wytycznych WEEE

Założenia i wymagania

Nasze przedsiębiorstwo działa na całym świecie i traktuje ochronę środowiska i naturalnych zasobów jako zobowiązanie
przedsiębiorstwa. Nie tylko z tego powodu firma EMKA od lat podlega certyfikacji zgodnie z normą zarządzania środowiskiem DIN
ISO 14001.

Oświadczenie dotyczące dyrektywy Reach

EMKA zgodnie z rozporządzeniem REACH jest producentem i dostawcą produktów w granicach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). EMKA nie produkuje ani nie dostarcza żadnych substancji ani mieszanek podlegających obowiązkowi rejestracji. Produkty EMKA nie uwalniają w sposób zamierzony żadnych szkodliwych substancji. Certyfikat zgodności REACH jest regularnie sprawdzany i aktualizowany zgodnie z najnowszą listą substancji SVHC publikowaną na stronie ECHA. Produkty EMKA zgodnie z rozporządzeniem REACH nie zawierają żadnych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern (SVHC)) w stężeniu przekraczającym wartość dopuszczalną 0,1 % zgodnie z wymogami dyrektywy ECHA 1907/2006/EG (zaktualizowanej w oparciu o listę kandydacką substancji SVHC z 15.czerwca 2015r.)

Certyfikat

Oświadczenie dotyczące zgodności z dyrektywą RoHS

Wszystkie produkty firmy EMKA są zgodne z dyrektywą RoHS. Oznacza to, że substancje, których stosowanie ogranicza dyrektywa RoHS
2011/65/EU
(RoHS II) nie występują w gotowych produktach w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenie dla materiałów homogenicznych,
przewidziane w dyrektywie RoHS, chyba że, wymieniona substancja stanowi wyjątek, przewidziany w dyrektywie RoHS 2011/65/EU.

Certyfikat

Oświadczenie dotyczące dyrektywy WEEE

Produkty oferowane przez firmę EMKA są przewidziane wyłącznie dla sektora B2B (zgodnie z dyrektywą WEEE). Po ich wykorzystaniu mogą
zostać odesłane do nas lub zutylizowane przez komercyjną firmę zajmującą się usuwaniem odpadów. Zabronione jest pozbywanie się tych
odpadów poprzez komunalne systemy wywozu odpadów! W przypadku zwrotu do EMKA, zapewnione zostaje ich prawidłowe zużytkowanie,
ewentualnie usunięcie.

Dyrektywa ws. materiałów konfliktowych

EMKA zapewnia, że nasze produkty nie zawierają żadnych „minerałów konfliktowych z grupy 3 TG (cyna, tantal, złoto, wolfram)” pochodzących
z kopalni, które wspierają bądź finansują konflikty na obszarze Demokratycznej Republiki Konga lub państw sąsiadujących . Ściśle współpracujemy
z naszymi dostawcami, aby móc w sposób odpowiedzialny pozyskiwać minerały konfliktowe.

Certyfikat