Skip to main content

CONDIŢII GENERALE DE AFACERI ALE FIRMEI

S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L.

1. Valabilitate şi recunoaştere exclusive a Condiţiilor noastre generale de afaceri

1.1 La baza tuturor ofertelor noastre stau Condiţiile (noastre) Generale de Afaceri ale Firmei. Acceptăm comenzi exclusiv în aceste condiţii. Condiţiile generale de afaceri ale persoanei care face comanda sau prevederile persoanei care face comanda care se abat de la Condiţiile noastre Generale de Afaceri ale Firmei, precum şi eventuale înţelegeri vor fi obligatorii pentru noi, doar dacă le acceptăm în mod expres în scris.

1.2 Prin plasarea unei comenzi sau acceptarea unei prestaţii, persoana care face comanda recunoaşte valabilitatea Condiţiilor noastre generale de afaceri nu numai pentru tranzacţia în cauză, ci şi pentru toate tranzacţiile viitoare.

2. Oferte – Acorduri suplimentare – Conţinutul contractului – Documente ale ofertei

2.1 Ofertele noastre nu sunt obligatorii, în sensul că un contract va fi realizat doar în momentul în care acceptăm comanda.

2.2 Acordurile suplimentare la ofertele noastre şi confirmările comenzilor, precum şi acordurile încheiate cu reprezentanţii noştri de vânzări necesită, pentru a fi valabile, confirmarea noastră scrisă.

2.3 În caz de neclarităţi, confirmarea comenzii va avea o relevanţă exclusivă pentru conţinutul contractului.

2.4 . Documentele care însoţesc eventual ofertele noastre (cataloage, liste de preţuri, desene, schiţe, mostre, informaţii privind dimensiunile şi greutăţile etc.) reprezintă un acord cu privire la caracteristicile produselor noastre, doar dacă noi confirmăm în scris acest lucru.

2.5 Ne rezervăm toate drepturile de proprietate şi de autor pentru aceste documente. Ele nu trebuie puse la dispoziţia unor terţe persoane şi trebuie înapoiate la cererea noastră, sau dacă nu ne este acordat contractul.

3. Preţuri şi plată

3.1 Preţurile noastre sunt valabile, numai pe baza de oferta, pentru livrarea din Sibiu, sub condiţia comercială EX WORKS şi fără ambalaj terţiar (de transport), dacă nu s-a convenit în alt mod precum şi pentru toate prestaţiile, cu excepţia asigurării şi taxei pe valoare adăugată. Taxele pe valoare adăugată legale vor fi facturate suplimentar de către noi, în orice caz, la procentul valabil în ziua prestaţiei.

3.2 În cazul în care pentru comenzilor care trebuie livrate la mai mult de patru luni de la încheierea contractului preţurile noastre de achiziţionare şi/sau salariile stabilite prin contract cresc până la executarea contractului, avem dreptul ca, pe baza procentului cu care a crescut preţul de achiziţionare şi/sau costurile salariale să adăugăm în consecinţă la preţul stabilit cheltuielile suplimentare.

3.3 Ne rezervăm dreptul ca, condiţionat de procesul de producţie, să depăşim, respectiv sau să nu realizăm cantităţile convenite cu un procent de până la 10% şi să facturăm cheltuielile suplimentare, respectiv reducerile de preţ rezultate, dacă acest lucru este rezonabil pentru persoana care face comanda.

3.4 Dacă nu s-a convenit în alt mod, prestaţiile noastre trebuie plătite cel târziu la 30 de zile după facturare la valoarea integrală. Reprezentanţii noştri de vânzări nu sunt îndreptăţiţi să recepţioneze plăţi. Confirmările unor reduceri sunt valabile doar în cazul în care persoana care face comanda nu se află în întârziere cu privire la plata unor prestaţii anterioare. În rest sunt valabile condiţiile de plată stipulate în ofertă, respectiv în confirmarea comenzii.

3.5 În cazul în care, după încheierea contractului, ne sunt aduse la cunoştinţă circumstanţe care pun sub semnul întrebării solvabilitatea persoanei care face comanda, avem dreptul să pretindem plata anticipată sau garanţii. Acelaşi lucru e valabil şi în cazul în care persoana care face comanda nu îşi îndeplineşte la termen o obligaţie de plată ce o are faţă de noi. În oricare din aceste cazuri, toate creanţele noastre faţă de persoana care face comanda, şi cele rezultate din alte tranzacţii, vor deveni imediat scadente; în cazul în care am acceptat cambii/BO, care nu sunt încă scadente, putem pretinde plata imediată după înapoierea cambiilor/BO.

3.6 În cazul în care persoana care face comanda nu plăteşte la termen avem dreptul, fără ca aceasta să fie în întârziere, să pretindem, începând cu data scadentă, penalităţi de un procent pentru fiecare zi începută a întârzierii. Ne rezervăm dreptul de a solicita despăgubiri mai mari pentru pagubele provocate de întârziere. Persoana care face comanda este obligată să ne despăgubească pentru toate pagubele cauzate de această întârziere. Acest lucru este valabil în special pentru toate cheltuielile rezultate în urma acţiunilor în justiţie. Penalităţile vor fi facturate separat.

3.7 În cazul în care acceptăm cecuri sau cambii/BO, acest lucru are loc întotdeauna doar ca o confirmare a plăţii şi nu reprezintă îndeplinirea obligaţiei de plată. În aceste cazuri suntem responsabili pentru depunerea la timp spre decontare, dar nu şi contestarea acestora. Cheltuielile rezultate în urma scontării şi retragerii vor fi suportate de persoana care face comanda; la cerere, el trebuie să plătească imediat aceste sume.

3.8 Persoana care face comanda nu este îndreptăţită să compenseze drepturile noastre de plată sau să exercite dreptul de reţinere a unor sume scadente.

4. Termene de executare a prestaţiilor

4.1 Termenele convenite pentru prestaţiile noastre sunt valabile doar cu aproximaţie, atâta timp cât nu sunt stipulate în mod expres în scris drept obligatorii.

4.2 Un termen de executare a unei prestaţii stabilit doar din punctul de vedere al duratei începe după ziua în care s-a ajuns la un acord total în ceea ce priveşte toate detaliile unei comenzi, cel mai devreme cu acceptarea comenzii de către noi, însă nu înainte ca persoana care face comanda să ne înmâneze toate documentele, aprobările şi avizările necesare sau înainte de intrarea unei plăţi anticipate pe care persoana care face comanda trebuie eventual să o efectueze.

4.3 Un termen de livrare este considerat respectat când marfa sau, în cazurile în când marfa nu poate sau nu trebuie trimisă, notificarea noastră cu privire la disponibilitatea livrării a părăsit fabrica noastră sau depozitul nostru înainte de expirarea termenului.

4.4 În cazul în care prestaţia noastră este întârziată de circumstanţe care nu pot fi influenţate de noi (de ex. război, mobilizare, incendiu, inundaţii, greve, concedieri, puneri sub sechestru, embargo, interzicerea transferului de fonduri, revoltă, lipsa generală a unor bunuri de consum, limitarea consumului de energie, pana în funcţionare şi altele asemănătoare), termenul de executare a prestaţiilor, respectiv termenul limită de îndeplinire a acestora se va prelungi, respectiv decala cu durata obstacolului; acest lucru este valabil şi pentru întârzieri rezultate în cazul în care, fără culpă, nici noi nu suntem aprovizionaţi corect sau la timp. În cazul în care apar asemenea circumstanţe, după ce am intrat în întârziere, consecinţele întârzierii vor fi eliminate pe durata existenţei acestor circumstanţe.

4.5 În cazul în care întârziem executarea unei prestaţii, persoana care face comanda are dreptul să rezilieze contractul în cazul în care ne-a acordat în scris o prelungire a termenului – de minim 25% din termenul iniţial – cu privire la obiectul contractului şi dacă noi nu executăm prestaţiile conform cifrei 4.3 în cadrul acestei perioade de graţie.

4.6 Persoana care face comanda nu poate emite pretenţii la despăgubiri în urma depăşirii termenului de executare a unei prestaţii sau întârzierii unei prestaţii, excepţie făcând faptul când depăşirea termenului a rezultat în urma unei acţiuni deliberate sau din neglijenţa gravă a unui reprezentant legal al firmei noastre sau a unei persoane care contribuie la realizarea prestaţiei şi când pagubele constau în vătămarea vieţii, corpului sau sănătăţii.

4.7 În cazul în care livrarea mărfii este întârziată la dorinţa persoanei care face comanda, suntem îndreptăţiţi să pretindem, după scurgerea unei luni de la trimiterea notificării noastre cu privire la disponibilitatea de livrare, cheltuieli de depozitare în valoare de 0,5% din valoarea facturii pentru fiecare lună începută a întârzierii.

4.8 În cazul în care persoana care face comanda întârzie recepţionarea mărfii sau dacă încalcă anumite obligaţii de colaborare putem pretinde despăgubiri pentru pagubele cauzate nouă şi după acordarea unei perioade de graţie, care trebuie să aibă o durată de minim o lună, şi unei somaţii adecvate, să dispunem liber de marfa livrată.

4.9 Suntem îndreptăţiţi să întreprindem livrări parţiale şi să facturăm separat fiecare livrare parţială.

5. Asigurare – Expediţie – Transferul riscurilor – Recuperarea ambalajelor

5.1 Mărfurile expediate le asigurăm la cererea şi pe cheltuiala persoanei care face comanda împotriva riscurilor normale care pot interveni în timpul transportului, excepţie făcând livrările în străinătate, prin intermediul unor firme de expediţie sau vehiculelor şi serviciilor de ridicare a mărfii proprii.

5.2 În cazul în care nu primim specificaţii de expediţie speciale, vom expedia marfa pe calea de expediţie care din punctul nostru de vedere este cea mai avantajoasă. Marfa va fi expediată pe cheltuiala şi riscul persoanei care face comanda.

5.3 Riscul pierderii sau deteriorării mărfii din motive care nu intră în răspunderea noastră va trece, o dată cu încărcarea mărfii din fabrica noastră, sau, în cazul în care marfa nu poate sau nu trebuie expediată, cu trimiterea notificării cu privire la disponibilitatea livrării, asupra persoanei care face comanda. Marfa este considerată livrată când marfa sau, în cazurile în când marfa nu poate sa nu trebuie expediată, notificarea noastră cu privire la disponibilitatea livrării a părăsit fabrica noastră sau depozitul nostru înainte de expirarea termenului.

5.4 În cazul în care în conformitate cu legislaţia în vigoare privind ambalajele suntem obligaţi să ne recuperăm ambalajele, persoana care face comanda va suporta cheltuielile pentru returnarea ambalajelor utilizate.

5.5 Bonurile de garanţie şi anexele pentru sistemele de închidere le expediem prin scrisoare recomandată doar dacă persoana care face comanda doreşte acest lucru în mod expres.

6. Unelte – Componente speciale

6.1 Persoana care face comanda trebuie să livreze la termenul convenit şi fără a pretinde plată uneltele, dispozitivele, modelele, piesele de montaj ş. a. pe care trebuie să le pună la dispoziţie conform contractului.

6.2 Costurile pentru uneltele necesare fabricării unor componente speciale vor fi facturate în principiu doar pro rata, separat de valoarea mărfii. Prin plata acestor costuri pro rata, persoana care face comanda nu îşi câştigă dreptul de a pretinde restituirea acestor unelte. Ele vor rămâne proprietatea noastră şi în posesia noastră. Ne obligăm să păstrăm uneltele pe o durată de un an după ultima livrare. În cazul în care după scurgerea acestui termen persoana care face comanda ne comunică în scris că în următoarele şase luni va face o altă comandă la noi, perioada de păstrare se va mai prelungi cu încă un an. După expirarea perioadei de păstrare avem dreptul de a dispune liber de unelte.

7.Drept de retenţie

7.1 Marfa livrată de noi va rămână până la plata/încasarea completă a tuturor creanţelor noastre rezultate din relaţia noastră de afaceri cu persoana care face comanda, chiar dacă acestea fac parte dintr-o factură curentă, în proprietatea noastră. În cazul emisiunii de poliţe şi cecuri creanţa noastră pentru care am acceptat cambia/BO sau cecul va fi considerată amortizată doar în momentul în care acestea vor fi încasate.

7.2 În cazul în care bunurile livrate de noi sunt combinate cu bunuri ale persoanei care face comanda iar noi nu obţinem drept de coproprietate, ci ne pierdem dreptul nostru de proprietate, atunci dreptul de proprietate sau coproprietate al persoanei care face comanda asupra noului bun se va transfera asupra noastră imediat după crearea acestuia. Persoana care face comanda ne cedează deja de acum toate drepturile în curs de dobândire, care ar putea duce la obţinerea unui astfel de drept de proprietate sau coproprietate de către persoana care face comanda. Prin prezenta acceptăm cesiunea. Un eventual transfer din partea noastră necesar pentru obţinerea dreptului de proprietate sau coproprietate este înlocuit de următorul acord: persoana care face comanda păstrează bunul pentru noi în calitate de utilizator sau, în cazul în care persoana care face comanda nu deţine respectivul bun, ne cedează, după cum s-a convenit mai sus,  dreptul de restituire ce îl are faţă de proprietar.

Dreptul de proprietate sau coproprietate ce ne revine nouă va fi tratat din punct de vedere legal ca şi marfa originală.

7.3 Toate creanţele persoanei care face comanda rezultate din re-vânzarea unor mărfuri, pentru care deţinem dreptul de proprietate sau coproprietate (mărfuri supuse dreptului de retenţie) ne vor fi transferate nouă o dată cu încheierea tranzacţiei de vânzare şi anume indiferent dacă marfa a fost vândută unui sau mai multor cumpărători. În cazul în care marfa vândută nu ne aparţine în întregime sau e vândută împreună cu marfă care nu ne aparţine, cesiunea se va face doar pentru suma facturată pentru marfa noastră. La cerere, persoana care face comanda este obligată să ne facă imediat cunoscute numele şi adresele cumpărătorilor săi, precum şi datele şi sumele fiecărei facturi emise în cazul re-vânzării unor mărfuri supuse dreptului de retenţie.

Persoana care face comanda are dreptul să încaseze creanţele cedate. Avem dreptul să îi retragem această autorizare în cazul în care persoana care face comanda nu îşi îndeplineşte la timp o obligaţie ce îi revine faţă de noi sau în cazul în care ne sunt aduse la cunoştinţă circumstanţe, care ar putea prejudicia drepturile noastre.

7.4 În cazul în care persoana care face comanda întârzie parţial sau total îndeplinirea unei obligaţii rezultate din dreptul de retenţie sau dacă ne sunt aduse la cunoştinţă circumstanţe, care ar putea prejudicia drepturile noastre, atunci putem pretinde restituirea mărfurilor supuse dreptului de retenţie fără a fi reziliat contractul de vânzare-cumpărare conform legislaţiei în vigoare şi fără să fi stabilit o perioadă de graţie pentru îndeplinirea obligaţiei de plată. Existenţa contractului de vânzare-cumpărare, precum şi obligaţiile persoanei care face comanda, nu vor fi afectate de o astfel de pretenţie sau de restituirea mărfurilor.

7.5 Ne obligăm ca la cererea persoanei care face comanda să eliberăm garanţiile (mărfuri şi creanţe) care ne revin conform reglementărilor de mai sus în măsura în care valoarea lor depăşeşte cu mai mult de 20% drepturile pe care le garantează. Pentru evaluarea garanţiilor este decisivă valoarea lor realizabilă (valoare garantată).

7.6 În cazul în care dreptul nostru de retenţie îşi pierde valabilitatea în cazul livrărilor efectuate în străinătate sau din alte motive, persoana care face comanda are obligaţia se ne acorde fără întârziere o garanţie pentru obiectele livrate sau o altă garanţie pentru creanţele noastre, care să fie valabile conform legislaţiei aplicabile la sediul persoanei care face comanda şi să fie cât mai asemănătoare dreptului de retenţie conform dreptului german.

8. Răspunderea pentru defecte ale mărfii

8.1 Răspundem pentru toate defectele mărfii care apar în decurs de doi ani de la momentul livrării conform cifrei 5.3, în cazul în care nu este vorba de piese de uzură. Pretenţiile de garanţie se prescriu însă la un an după anunţarea defectului.

8.2 Nu răspundem pentru defecte rezultate din documente (desene, mostre, materiale şi altele asemănătoare) predate sau avizate de persoana care face comanda sau pentru pagube rezultate în urma utilizării incorecte sau inadecvate, uzurii obişnuite, manipulării greşite sau neglijente. Specificaţiile privind articolele şi calitatea, descrierile tehnice şi comerciale sunt considerate drept acord şi/sau garanţie privind calităţile, doar dacă se stabileşte acest lucru în mod expres, în scris.

8.3 În cazul în care componente procurate de la sub-furnizori prezintă defecte, răspundem doar subsidiar. Putem să ne eliberăm de obligaţia noastre de garantare cedând persoanei care face comanda drepturile de garanţie ce le avem faţă de sub-furnizori. Acest lucru nu este însă valabil în cazul în care aceste drepturi depăşesc drepturile pe care persoana care face comanda le are faţă de noi.

8.4 În cazul în care mărfurile noastre sunt defecte, vom realiza o executare a posteriori la alegerea noastră şi pe cheltuială proprie. În cazul în care livrarea ulterioară dă greş, persoana care face comanda are dreptul să rezilieze contractul sau să reducă preţul de achiziţionare. În cazul în care persoana care face comanda nu îşi exercită acest drept de a alege în decurs de 14 zile după ce executarea a posteriori a dat greş, va mai avea doar dreptul de a reduce preţul de achiziţionare. Se consideră că executarea a posteriori a dat greş în cazul în care noi confirmăm în mod expres acest lucru sau dacă şi a treia încercare de executare a posteriori este ineficientă.

8.5 În cazul în care doar o partea a prestaţiei noastre este defectuoasă, persoana care face comanda nu are dreptul de a reclama întreaga prestaţie.

O abatere de la cantitatea stabilită de până la 10% în ceea ce priveşte cantitatea livrată – livrări manco sau în surplus – reprezintă o încălcare neglijabilă a obligaţiilor noastre, care ne dă dreptul unei livrări ulterioare. În cazul în care livrarea ulterioară dă greş, persoana care face comanda este îndreptăţită să pretindă o reducere.

În cazul unei livrări în surplus, mărfurile livrate în plus trebuie izolate, marcate separat şi pregătite pentru a fi ridicate sau, la cererea noastră scrisă, trimise înapoi pe cheltuiala noastră.

8.6 Premisa pentru obligaţia noastră de acordare a garanţiei este ca persoana care face comanda să ne anunţe defectul în scris imediat după detectarea lui şi ca acest lucru să fie făcut, în cazul în care defectul a fost detectat deja în cadrul verificării corespunzătoare efectuate la intrarea mărfii, cel târziu în decurs de opt zile după intrarea mărfii.

8.7 Obligaţia noastră de garantare încetează să existe în cazul în care marfa este modificată de alţii. În plus, obligaţia noastră de garantare încetează să existe în cazul în care persoana care face comanda nu respectă instrucţiunile noastre de utilizare şi puse la dispoziţia cumpărătorului.

8.8 Persoana care face comanda nu are alte drepturi decât cele menţionate aici, în special drepturi la despăgubiri – rezultate şi din încălcarea unor obligaţii secundare şi unor obligaţii în cadrul negocierii contractului.

Acest lucru nu este valabil în cazul în care defectul sau încălcarea obligaţiilor noastre privind răspunderea pentru defecte are la bază o acţiune deliberată sau neglijenţa gravă a unuia din reprezentanţii noştri legali sau a unei persoane care ne ajută la executarea contractului. Limitarea nu este valabilă nici în cazul în care pagubele constau în vătămarea vieţii, corpului sau sănătăţii sau dacă defectul a fost ascuns intenţionat, sau dacă am acordat în scris o garanţie cu privire la calitatea obiectului în cauză.

9. Clauză de reziliere

Avem dreptul de a rezilia contractul în cazul în care executarea lui întâmpină greutăţi tehnice care nu pot fi depăşite sau care ar necesita cheltuieli mult prea mari în raport cu prestaţiile care trebuie să le aducem, sau dacă ne sunt aduse la cunoştinţă circumstanţe care pun sub semnul întrebării solvabilitatea persoanei care face comanda. Cumpărătorul va fi notificat în scris (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire).

10. Brevete – Copyright

Persoana care face comanda garantează că nu lezăm drepturile unor terţe persoane prin utilizarea modelelor şi desenelor pe care ni le-a pus la dispoziţie.

11. Locul executării – Jurisdicţie competentă – Legislaţie aplicabilă

11.1 Locul executării tuturor obligaţiilor rezultate din contract este Sibiu.

11.2 Jurisdicţia competentă exclusivă privind toate litigiile rezultate din contract, şi pentru procesele legate de cambii/BO şi cecuri (cu excepţiile prevăzute în legislaţia în vigoare), este municipiul Sibiu. Ne rezervăm însă dreptul de a da în judecată persoana care face comanda şi în altă jurisdicţie valabilă pentru ea. În cazul în care persoana care face comanda nu este comerciant integral, persoana juridică de drept public sau o capacitate juridică specială, dar este supus unei jurisdicţii generale în ţara sa, atunci aceste prevederi sunt valabile în cazul în care persoana care face comanda îşi mută sediul sau locaţia obişnuită după încheierea contractului din România sau dacă sediul sau locaţia nu ne sunt cunoscute la momentul înaintării plângerii.

11.3 În cazul unor tranzacţii externe, întreaga relaţie contractuală este supusă legislaţiei române, în cazul în care nu e obligatorie aplicarea unei alte legislaţii.

12. Invaliditate parţială

În cazul în care prevederi individuale ale acestor Condiţii Generale de Afaceri ale Firmei sunt sau devin invalide, oricare ar fi motivul, valabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată.

Condiţii_Generale_De_Afaceri_Ale_Firmei.pdf