Skip to main content

Podstawowe informacje o zasadach przetwarzania danych przez firmę EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG


Zostałeś przekierowany na tę stronę za pośrednictwem linku, ponieważ chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi na twój temat. Aby wypełnić nasz obowiązek informacyjny zgodnie z art. 12 i nast. europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), udostępniamy następujące informacje o ochronie danych osobowych:

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Langenberger Str.32
42551 Velbert

Dalsze informacje o naszej firmie, dane osób uprawnionych do reprezentacji oraz dodatkowe dane kontaktowe można znaleźć w stopce prawnej naszej witryny: https://www.emka.com/de_de/service/impressum/

Jakie dane użytkowników są przetwarzane? I do jakich celów?

W przypadku pozyskania przez administratora od użytkownika jakiekolwiek danych, będą one przetwarzane wyłącznie w celach, dla których dane zostały pozyskane lub zgromadzone.

Przetwarzanie danych w innych celach jest możliwe tylko w przypadku, gdy zachodzą przesłanki z art. 6 ust. 4 RODO. W związku z tym ciążą na nas obowiązki informacyjne określone w art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 4 RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest co do zasady – o ile nie ma innych bardziej szczegółowych przepisów – art. 6 RODO. Zgodnie z tym przepisem wchodzą w rachubę następujące możliwości:

·         osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

·         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

·         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody, użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania zgody w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość.

W przypadku przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych z uwzględnieniem zasad określonych w art. 21 RODO.

Jak długo przechowywane są dane?

Dane są przetwarzane tak długo, jak długo jest to konieczne dla danego celu. O ile istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych – np. na podstawie prawa handlowego lub podatkowego – dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to nakazują wspomniane przepisy. Po upływie ustawowego okresu przechowywania administrator danych dokona analizy, czy istnieje inna podstawa do dalszego przetwarzania danych. Jeśli nie będzie wówczas innej podstawy, to dane zostaną usunięte.

Administrator kontroluje konieczność dalszego przetwarzania z reguły na przełomie każdego roku kalendarzowego. Z uwagi na ilość danych kontrola ta dotyczy specyficznych typów plików lub celów przetwarzania.

Oczywiście użytkownik może w każdej chwili (patrz niżej) zażądać dostępu do danych jego dotyczących przechowywanych przez administratora, a w przypadku braku konieczności dalszego przetwarzania – usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jakim odbiorcom dane są przekazywane?

Przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim będzie miało miejsce tylko w przypadku, gdy będzie to konieczne do wykonania umowy z użytkownikiem, gdy przekazanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy administrator jest do tego prawnie zobowiązany lub gdy użytkownik wyraził zgodę w tym zakresie.

EMKA przekazuje dane osobowe do wyżej opisanych celów również innym europejskim spółkom grupy kapitałowej EMKA, jednak wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów.

EMKA współpracuje z dystrybutorami i przedstawicielami handlowymi (tzw. podmioty przetwarzające). Dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi działają tylko na podstawie instrukcji EMKA i są zobowiązani umową do przestrzegania obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych.

Wyżej opisani odbiorcy mogą mieć siedzibę w krajach nienależących do Unii Europejskiej („kraje trzecie”), w których obowiązujące przepisy nie zapewniają ochrony danych na poziomie równorzędnym jak w Unii Europejskiej. W takim przypadku administrator stosuje standardowe klauzule umowne UE, które gwarantują właściwą i odpowiednio wysoką ochronę danych osobowych.


Gdzie są przetwarzane dane?

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez administratora wyłącznie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do żądania informacji o danych osobowych, które go dotyczą, przetwarzanych przez administratora.

W przypadku nadania takiego żądania w innej formie niż pisemna prosimy mieć na uwadze, że możemy zażądać dodatkowych dowodów potwierdzających tożsamość użytkownika.

Ponadto użytkownik ma prawo do żądania sprostowania lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych, o ile stanowią tak przepisy prawa.

Użytkownik ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach obowiązujących przepisów. To samo dotyczy prawa do przenoszenia danych.

W szczególności użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO wobec przetwarzania dotyczących go danych w związku z reklamą bezpośrednią, jeśli odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Nasz inspektor ochrony danych osobowych

W naszej firmie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem poniższych danych do kontaktu:

Securcon GmbH & Co. KG
Kai Wiesemann
Ludwigstraße 12
58638 Iserlohn
E-mail: info@securcon.de

Prawo do złożenia skargi

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez nas we właściwym urzędzie do spraw ochrony danych osobowych.

Stan: 13.08.2018

Download